Privacyverklaring 2021 who YOU are

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Samengevat: de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg zijn bij mij in veilige handen.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Hanneke Speekenbrink, de eigenaresse van who YOU are, gevestigd in Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20132717.

 

Persoonsgegevens

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Ik, Hanneke Speekenbrink, heb als enige toegang tot je gegevens.

 

Je gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
– Om telefonisch en/of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te verzoeken om correctie of verwijdering. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Hanneke@whoyouare.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Coaching en therapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Verzamelen gegevens

Het verzamelen van gegevens over jouw bezoek aan www.whoYOUare.nl, waarbij het IP-adres, de herkomst van je bezoek en de bezochte onderdelen van de website met bezoekduur worden geregistreerd, verricht who YOU are op basis van Art 8 lid f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De betreffende wetsartikelen behandelen het gerechtvaardigd belang van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking waaronder ook de verzameling van persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden geschaard kan worden.

In het geval van het invullen van een contactformulier ten behoeve van het downloaden van e-books en vergelijkbare documenten dan wel voor het aangeven van interesse, om een vraag te stellen of een offerte aan te vragen, acht who YOU are dat verwerking van de door jou ingevoerde gegevens plaatsvindt op basis van artikel 8 lid a WBP en artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dit artikel behandelt de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Tevens heeft who YOU are beveiligingsmaatregelen genomen om ingevulde formulieren veilig (encrypted) te verzenden via een SSL-certificaat.

 

Doelen van de verwerking en verzameling van gegevens

Who YOU are verzamelt gegevens over je bezoek aan de website ten behoeve van een optimale sitebeleving en ten behoeve van marketingdoeleinden. In het kader van deze acties vult who YOU are de door jou verzamelde gegevens aan met gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn van bronnen zoals openbare DNS-diensten en openbaar beschikbare social media informatie. In daaropvolgende marketingacties kunnen je gegevens op basis van telefonisch of e-mailcontact worden aangevuld met nadere contact- en bereikbaarheidsgegevens.

De door who YOU are verzamelde gegevens naar aanleiding van het websitebezoek zijn:

– IP-adres
– Afgeleide bedrijfsnaam op basis van het IP-adres
– Bezochte pagina’s van de website
– Bezoekduur per pagina
– Herkomst van het bezoek aan de website van who YOU are
– De verzamelde gegevens nav een ingevuld contactformulier zijn:
– Voornaam en achternaam
– Eventueel bedrijfsnaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

In de nadere verwerking van gegevens kunnen deze gegevens worden aangevuld met gegevens over het adres. Het verzamelen van gegevens over je bezoek vindt plaats door middel van zogenoemde tracking cookies. Bij het bezoek aan www.whoYOUare.nl word je hiervan op de hoogte gesteld en geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies. Je kunt in de instellingen van je browser de toestemming voor het gebruik van tracking cookies standaard deactiveren. Ben je eerder akkoord gegaan met het gebruik van analytische cookies en/of tracking cookies, en wil je deze toestemming intrekken, dan kun je dat natuurlijk doen.

 

Verwerkers en verstrekking aan derde partijen

De bezoekstatistieken ten behoeve van marketingacties worden verwerkt via de online applicatie ‘ActiveCampaign’. De door who YOU are verzamelde gegevens over je bezoek aan de website worden niet verstrekt of verkocht aan derde partijen, behoudens in die gevallen waar who YOU are dit op basis van de wet- of regelgeving verplicht is.

 

Jouw rechten

Conform de wet heb je het recht de door who YOU are over jou verzamelde persoonsgegevens in te zien, dan wel om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of verwijdering en vernietiging van deze gegevens te verlangen. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging kun je via e-mail doorgeven aan Hanneke@whoyouare.nl en zal binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 4 weken door who YOU are beantwoord worden.

 

Plichten who YOU are

Who YOU are verplicht zich de door who YOU are verwerkte persoonsgegevens naar aanleiding van de bezoeken aan www.whoYOUare.nl en de verdere verwerking en verrijking daarvan zorgvuldig te laten plaatsvinden en passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en te handhaven om toegang door onbevoegde medewerkers of derde partijen, corruptie van gegevens en onbedoelde vernietiging te voorkomen.