Algemene voorwaarden 2021 who YOU are

 

Algemene voorwaarden Fotografie ›

 

Algemene voorwaarden Energetische therapie who YOU are

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, sessie, workshop, afspraak en transactie tussen Hanneke Speekenbrink, Energe­tisch therapeut bij who YOU are (hierna te noemen Hanneke Speekenbrink) en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen en verwachtingen

2.1 Hanneke Speekenbrink zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vak­manschap uitvoeren.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden tijdig aan Hanneke Speekenbrink worden verstrekt.

2.3 Een individuele sessie duurt gemiddeld 1 tot 1½ uur. Het in rekening gebracht honorarium is op de website aangeduid per uur of per sessie, per workshop of anderszins benoemd.

2.4 Voorafgaand aan de in te plannen sessie(s) of workshops kan de cliënt een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek van maximaal ½ uur.

 

3. Afspraken

3.1 De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Hanneke Speekenbrink te melden.

3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Hanneke Speekenbrink het gehele honorarium voor de afgesproken sessie, workshop, gesprekken aan de cliënt doorberekenen.

3.3 Hanneke Speekenbrink moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3-1 tot en met 3-3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Als overmacht kunnen bijvoorbeeld overlijden van een naaste, ziekte, onvoorzien dokters- of ziekenhuisbezoek of andere onvoorziene calamiteiten worden verstaan. Hanneke Speekenbrink en cliënt maken hier in voorkomende gevallen afspraken over. In geval van een verschil van mening over de vraag of er sprake is van over­macht, kan de cliënt een klacht indienen volgens artikel 7.4.

4. Persoonsgegevens & privacy

4.1 Hanneke Speekenbrink neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een cliëntdossier.

4.2 Hanneke Speekenbrink behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richt­lijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

4.3 Hanneke Speekenbrink is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens een sessie, workshop, gesprekken.

4.4 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.5 De geheimhouding vervalt indien op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Hanneke Speekenbrink verplicht wordt de vertrouwe­lijke informatie aan derden te verstrekken.

 

5. Betaling

5.1 Hanneke Speekenbrink vermeldt alle prijzen van de sessies, workshops en andere diensten voorafgaand op de web­site of per e-mail/offerte.

5.2 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.

5.3 De cliënt dient binnen twee weken na de sessie, workshop of andere dienst de betaling over te maken.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Indien Hanneke Speekenbrink aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene voorwaarden is geregeld.

6.2 Hanneke Speekenbrink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hanneke Speekenbrink is uitgegaan van, door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvol­ledige gegevens. Hanneke Speekenbrink is tevens niet aansprakelijk voor het door cliënt niet of onjuist opvolgen van de door Hanneke Speekenbrink gegeven adviezen.

6.3 Ondanks de vele ervaringen met positieve resultaten, kan Hanneke Speekenbrink aan cliënt geen resultaat garanderen.

6.4 Indien Hanneke Speekenbrink aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hanneke Speekenbrink beperkt tot het maximum dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het onderhavige geval uitkeert.

6.5 Hanneke Speekenbrink is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.6 Hanneke Speekenbrink is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk of (workshop)locatie.

 

7. Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de sessie, workshop, of andere dienst, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Hanneke Speekenbrink.

7.2 Hanneke Speekenbrink moet de cliënt binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3 Indien een klacht gegrond is, en cliënt en Hanneke Speekenbrink komen overeen dat de sessie, workshop of andere dienst niet opnieuw verricht zal worden, zal Hanneke Speekenbrink het honorarium terugbetalen.

7.4 Hanneke Speekenbrink is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg en maakt gebruik van diens klachtenregeling. Indien Hanneke Speekenbrink en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen ko­men, kan de cliënt contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris. Zie ook de Klachtenregeling op www.whoyouare.nl.

 

8. Beschadiging

8.1 Hanneke Speekenbrink heeft het recht op een schadevergoeding, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 

9. Behoorlijk gedrag

9.1 De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

9.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hanneke Speekenbrink het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

9.3 Er zal altijd aangifte gedaan worden van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag.

9.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

10. Recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen Hanneke Speekenbrink en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 De algemene voorwaarden van Hanneke Speekenbrink zijn digitaal en in de praktijk opvraagbaar.

10.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.4 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Algemene voorwaarden Fotografie who YOU are

 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Communicatie-uiting: alle mogelijke uitingen op het gebied van communicatie, zowel tekstueel als fotografisch werk, alsook ontwerpen in de breedste zin van het woord, al of niet digitaal.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Auteurswet.

 

 1. Toepassing

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bent u al in beeld en een opdrachtgever, ook na het beëindigen van een

overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Bent u al in beeld deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend

voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2.2. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Bent u al in beeld wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van Bent u al in beeld een opdracht aan Bent u al in beeld verstrekt welke Bent u al in beeld schriftelijk accepteert.

 

 1. Kwaliteit en geheimhouding

3.1. Bent u al in beeld verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.

3.2. Bent u al in beeld verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze

geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

 

 1. Offertes

4.1. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij op de offerte anders vermeld. Zolang de offerte niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Bent u al in beeld zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

4.2. In de offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van Bent u al in beeld.

 

 1. Honorering

5.1. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Bent u al in beeld betaling in termijnen verlangen. Bij latere betaling dan de op de factuur aangegeven

betalingstermijn, is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Bent u al in beeld is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door

niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €150 exclusief verschotten en omzetbelasting.

5.2. Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Bent u al in beeld heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van

opdrachtgever op reclamatie.

5.3. Indien opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

 1. Projectuitvoering en -duur

6.1. Bent u al in beeld is volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Bent u al in beeld werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

6.2. Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.

 

 1. Opdrachtwijziging

7.1. Wijzigingen in de opdracht dienen door opdrachtgever tijdig aan Bent u al in beeld te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per fax doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.

7.2. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht en/of meerwerk.

 

 1. Overmacht

8.1. In geval van tijdelijke overmacht is Bent u al in beeld gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand. In geval van blijvende overmacht is Bent u al in beeld gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.2. Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1. Bent u al in beeld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele voor opdrachtgever ontstane schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bent u al in beeld of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Daar waar Bent u al in beeld aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is Bent u al in beeld in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet) deponeren en (niet) onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten, etc.

 

9.2. Opdrachtgever vrijwaart Bent u al in beeld tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan Bent u al in beeld.

9.3. Elke aanspraak jegens Bent u al in beeld vervalt, indien deze niet binnen één maand, nadat opdrachtgever / derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de aanspraak, schriftelijk aangetekend en gemotiveerd is ingediend bij Bent u al in beeld.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten door Bent u al in beeld aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij Bent u al in beeld of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Bent u al in beeld aan haar zijn verleend.

10.2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis brengen van Bent u al in beeld, die deze bezwaren moet aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Bent u al in beeld kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

10.3. Bij ingrijpende wijziging van een geleverde communicatie-uiting, die niet de goedkeuring heeft van Bent u al in beeld, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar product verbieden. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het (openstaande) factuurbedrag.

10.4. Bij openbaarmaking van een communicatie uiting dient opdrachtgever op verzoek van Bent u al in beeld zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Bent u al in beeld te doen toekomen.

10.5. Bij inbreuk op het auteursrecht is opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Bent u al in beeld wordt beschouwd:

 • publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; of
 • hergebruik van zijn werk zonder toestemming; of
 • aantasting van zijn werk; of
 • publicatie zonder naamsvermelding

Genoemde bepalingen hebben ook betrekking op communicatie-uitingen die Bent u al in beeld van derden betrekt.

 

 1. Licentie

11.1. Toestemming voor gebruik van een communicatie-uiting door opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Bent u al in beeld is omschreven in de offerte.

11.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm.

11.3. Indien door opdrachtgever elektronische of andere vormen van (beeld)manipulatie worden toegepast, kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bent u al in beeld.

11.4. Opdrachtgever is niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

 1. Internet

12.1. Opdrachtgever zal van de communicatie-uitingen geen andere kopieën maken, digitaal of anderszins, dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet.

12.2. Opdrachtgever zal Bent u al in beeld vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop de communicatie-uitingen zijn afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Bent u al in beeld verstrekken.

12.3. Bent u al in beeld zal zich inspannen om er voor te zorgen, maar kan niet volledig garanderen dat een door Bent u al in beeld ontworpen, vervaardigde, in gebruik gegeven en/of onderhouden website zal werken met de meest voorkomende en gebruikte webbrowsers.

12.4. Een eenmaal gemaakte website die op basis van aangereikte informatie is vervaardigd, kan kosteloos slechts op detailpunten worden bijgesteld, wanneer deze binnen een periode van twee weken na oplevering van de website aan Bent u al in beeld worden gemeld. Worden echter veranderingen van meer essentiële aard gewenst of op een later tijdstip dan twee weken, dan is Bent u al in beeld gerechtigd de benodigde extra manuren tegen normaal tarief in rekening te brengen.

12.5. Bent u al in beeld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Faillissement/surséance

13.1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen, is Bent u al in beeld gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van Bent u al in beeld dan ook en zonder dat Bent u al in beeld tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2. Zowel Bent u al in beeld als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de andere partij. In geval van faillissement van opdrachtgever heeft Bent u al in beeld het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

 1. Geschillen

14.1. Op elke overeenkomst tussen Bent u al in beeld en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie gezamenlijk in goed overleg op te lossen. Indien dit onmogelijk is gebleken, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.