Algemene voorwaarden who YOU are

Algemene voorwaarden = leveringsvoorwaarden

Voor activiteiten van who YOU are die fotografie betreffen, gelden naast de hier beschreven leveringsvoorwaarden cq. algemene voorwaarden, ook enkele aanvullende voorwaarden Fotografie ›

DEEL I ALGEMEEN

1. Begrippen

1. who YOU are is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 20132717. who YOU are is onder leiding van energetisch therapeut en fotograaf Hanneke Speekenbrink, zij is eigenaar.

2. Activiteit

Onder een activiteit wordt verstaan een door who YOU are georganiseerde behandeling, training, opleiding, cursus, workshop, consult, behandeling, intervisie, fotoshoot, studiedag of welke gebeurtenis dan ook.

3. Deelnemer

De persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft laten inschrijven.

Ook wel: klant / cliënt.

4. Inschrijving

Het zich op de aangegeven wijze met behulp van een daartoe aangewezen inschrijfformulier of andere inschrijfmethode geldig aanmelden voor een activiteit.

5. Annulering

De schriftelijke opzegging van deelname aan een activiteit door een Deelnemer.

6. Cursusgeld

Het bedrag dat who YOU are op haar website hanteert voor deelname aan een activiteit.

Deel II Geldigheid leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden cq. algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door who YOU are georganiseerde activiteit, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Schriftelijk of audio materiaal en mondelinge aanwijzingen

1. Op het schriftelijke en audio materiaal dat door who YOU are in het kader van een activiteit is verstrekt, rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk of audio materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en/of praktische ervaring. who YOU are aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de informatie in het schriftelijk of audio materiaal, en/of van mondelinge aanwijzingen die bij de uitvoering van de activiteit zijn gegeven.

2. Overmacht

Indien het voor een docent van who YOU are door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal who YOU are proberen een oplossing te vinden, zoals de activiteit naar een nader door who YOU are te bepalen datum te verschuiven.

3. Schade als gevolg van het niet doorgaan van de activiteit

who YOU are is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit.

4. Aansprakelijkheid

1. who YOU are zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Hoewel de opdracht door who YOU are naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de activiteit en de verstrekte adviezen.

2. Deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk voor zichzelf. who YOU are is niet aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een deelnemer meent dat deze voortvloeien uit de deelname aan een activiteit.

3. who YOU are is niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekort-koming te wijten is aan nadrukkelijke opzet of grove schuld aan de zijde van who YOU are.

4. who YOU are is niet aansprakelijk voor directe gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

5. who YOU are is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. who YOU are is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk of (workshop)locatie.

7. Voor schade veroorzaakt door derden is who YOU are nimmer aansprakelijk.

8. Indien who YOU are, met inachtneming van hetgeen in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid geldt nooit voor bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door who YOU are wordt geleden.

10. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst fysieke activiteiten worden ontplooid dient de deelnemer zelf te beoordelen of hij fysiek tot deelname in staat is. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.

11. Indien who YOU are wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake gezamenlijk schriftelijk anders wordt beslist.

5. Afspraken

1. De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan who YOU are te melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Hanneke Speekenbrink het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling, workshop of welke afspraak dan ook aan de deelnemer doorberekenen.

3. who YOU are moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch waar mogelijk uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de deelnemer melden.

4. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel II.5.1 tot en met II.5.3 te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Als overmacht kunnen bijvoorbeeld overlijden van een naaste, ziekte, onvoorzien dokters- of ziekenhuisbezoek of andere onvoorziene calamiteiten worden verstaan. In geval van een verschil van mening over de vraag of er sprake is van overmacht, kan deelnemer een klacht indienen volgens artikel III.3.

6. Persoonsgegevens & privacy

1. who YOU are neemt de persoonlijke gegevens van de deelnemer op en verwerkt deze in een zogenaamd cliëntdossier.

2. who YOU are behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming

Persoonsgegevens en AVG. Zie hiervoor ook de Privacyverklaring op www.whoYOUare.nl.

3. Hanneke Speekenbrink is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft medegedeeld tijdens een activiteit.

4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de deelnemer is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak who YOU are verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Algemene regels voor activiteiten

1. who YOU are kondigt haar (groeps)activiteiten onder meer aan via flyers, op social media en via andere online en offline media. De prijzen, plaatsen en data die daarin zijn genoemd, zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

2. Een groepsactiviteit vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van who YOU are voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.

3. who YOU are heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van who YOU are niet voldoet aan de door who YOU are gestelde toelatingscriteria.

4. In principe beslist who YOU are over het al dan niet doorgaan van een activiteit uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum ervan. who YOU are behoudt zich het recht voor de beslissing over het al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk een week voor de geplande startdatum van een meerdaagse en uiterlijk vier dagen bij een eendaagse activiteit.

5. Indien een activiteit geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd of, als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige activiteit die who YOU are organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.

6. Voor aanvang van een meerjarige activiteit, worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. Deelnemers maken hierin o.a. hun vooropleiding en medische achtergrond kenbaar. Op basis van dit intakegesprek beslist who YOU are of een deelnemer geschikt is voor de meerjarige activiteit.

7. Deelnemers aan een activiteit kunnen buiten de contacturen uitgenodigd worden voor een tussentijds gesprek met de (hoofd)docent. Deze deelnemers hebben altijd het recht hier een derde persoon bij uit te nodigen.

6. Betalingsvoorwaarden voor activiteiten

1. who YOU are vermeldt alle prijzen van de activiteiten voorafgaand op de website of per e-mail of offerte.

2. De meeste inschrijvingen gebeuren via vooruitbetaling middels de webshop op www.whoYOUare.nl. Pas na betaling, is de inschrijving definitief.

3. Aanbiedingen zijn alleen geldig in de aangegeven looptijd.

4. Bij deelbetaling of na inschrijving voor een activiteit die geen vooruitbetaling via de webshop kent ontvangt de deelnemer (of degene door wie de deelnemer zich heeft laten inschrijven) tijdig een factuur of betaallink voor de betaling van de deelname-kosten. Deze factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden voldaan.

5. Indien de deelnemer (of degene door wie de deelnemer zich heeft laten inschrijven) met tijdige betaling in gebreke blijft, is hij verplicht de door who YOU are te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 15% van de vordering van who YOU are bedragen met een minimum van € 25,-.

6. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de deelnemer voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan who YOU are een rente wegens te late betaling verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag.

7. who YOU are behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. who YOU are kan in voorkomende gevallen de deelnemer de toegang tot de activiteit ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen.

7. Bijkomende kosten voor activiteiten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de aanschafkosten van de bij de activiteit voorgeschreven literatuur niet in de deelnemersprijs begrepen. De aanschafkosten zijn derhalve geheel voor rekening van de deelnemers.

2. Indien aan een (groeps)activiteit toetsen en/of een examen zijn/is verbonden, kan daarvoor door who YOU are of door de instelling die de tentamens of het examen organiseert, toets- dan wel examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in het deelnemersgeld opgenomen.

8. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor activiteit

1. Een inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de activiteit, ben je enkel administratiekosten verschuldigd. Bij workshops tot €100 zijn de administratiekosten €15. Bij workshops boven €100 zijn deze kosten €50.

2. Indien who YOU are de geplande data van een activiteit verandert – opschort dan wel vervroegt – hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen twee weken te gebeuren nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.

3. Indien who YOU are haar beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit heeft opgeschort tot een week voor de geplande startdatum ervan, kan een deelnemer de inschrijving kosteloos annuleren tot het moment dat who YOU are besluit dat de activiteit doorgaat.

4. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen mits dit schriftelijk gebeurt voor aanvang van de activiteit.

5. Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van who YOU are) een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, zal who YOU are, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke activiteit het verzuimde deel in te halen. who YOU are behoudt zich het recht voor om eventuele extra te maken kosten door te berekenen. who YOU are is nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door who YOU are wordt georganiseerd.

DEEL III OVERIGE BEPALINGEN

1. Ontbinding

1. Indien de deelnemer (of degene door wie de deelnemer zich heeft laten inschrijven) één van zijn verplichtingen jegens who YOU are niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, komt who YOU are het recht toe om, zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring de gesloten overeenkomsten met de deelnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft zij recht op vergoeding van alle directe en indirecte gevolgschade, inclusief gederfde winst.

2. Indien who YOU are ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de deelnemer (of degene door wie de deelnemer zich heeft laten inschrijven) de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade.

3. who YOU are garandeert een deelnemer, die zich heeft aangemeld voor een meerjarige activiteit, de gehele activiteit te mogen volgen, behoudens overmacht of zwaarwegende bezwaren, op het moment dat de deelnemer gestart is met het eerste leerjaar.

2. Toepasselijk recht

1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

3. Geschillenbeslechting

1. Alle geschillen –daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd– voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, afspraak, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met who YOU are zullen in eerste aanleg in onderling overleg beslecht worden. Lukt dit niet, dan kan een partij zich wenden tot een onafhankelijke derde. Hiervoor is who YOU are aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg en maakt gebruik van diens klachtenregeling.

Indien de deelnemer een klacht heeft, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Hanneke Speekenbrink, eigenaar van who YOU are. Hanneke Speekenbrink moet de deelnemer binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, en deelnemer en Hanneke Speekenbrink komen overeen dat de activiteit niet opnieuw verricht zal worden, zal who YOU are het honorarium terugbetalen.

Indien Hanneke Speekenbrink en de deelnemer niet tot overeenstemming kunnen ko­men, kan de deelnemer contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris. Zie voor details de Klachtenregeling op www.whoyouare.nl.

2.Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Beschadiging

1. who YOU are heeft het recht op een schadevergoeding, indien de deelnemer meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

5. Behoorlijk gedrag

1. De deelnemer behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

2. Indien de deelnemer na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft who YOU are het recht de cliënt de toegang tot de activiteit en/of praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Er zal altijd aangifte gedaan worden van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag.

4. Er wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

6. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen who YOU are en de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden van who YOU are zijn digitaal en in de praktijk opvraagbaar.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

4. Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden cq. leveringsvoorwaarden niet voorzien zal door de eigenaar van who YOU are in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.

Aanvullende voorwaarden Fotografie who YOU are

Voor activiteiten van who YOU are die fotografie betreffen, gelden naast de hiervoor genoemde leveringsvoorwaarden cq. algemene voorwaarden, ook onderstaande voorwaarden.

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Communicatie-uiting: alle mogelijke uitingen op het gebied van communicatie, zowel tekstueel als fotografisch werk, alsook ontwerpen in de breedste zin van het woord, al of niet digitaal.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Auteurswet.

2. Toepassing

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen who YOU are en een opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien who YOU are deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2.2. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en who YOU are wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van who YOU are een opdracht aan who YOU are verstrekt welke who YOU are schriftelijk accepteert.

3. Kwaliteit en geheimhouding

3.1. who YOU are verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.

3.2. who YOU are verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

4. Offertes

4.1. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij op de offerte anders vermeld. Zolang de offerte niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt who YOU are zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

4.2. In de offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van who YOU are.

5. Honorering

5.1. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan who YOU are betaling in termijnen verlangen. Bij latere betaling dan de op de factuur aangegeven betalingstermijn, is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. who YOU are is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €150 exclusief verschotten en omzetbelasting.

5.2. Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan who YOU are heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van opdrachtgever op reclamatie.

5.3. Indien opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

6. Projectuitvoering en -duur

6.1. who YOU are is volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie who YOU are werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

6.2. Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.

7. Opdrachtwijziging

7.1. Wijzigingen in de opdracht dienen door opdrachtgever tijdig aan who YOU are te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per fax doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.

7.2. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht en/of meerwerk.

8. Overmacht

8.1. In geval van tijdelijke overmacht is who YOU are gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand. In geval van blijvende overmacht is who YOU are gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.2. Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

9. Aansprakelijkheid

9.1. who YOU are aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele voor opdrachtgever ontstane schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van who YOU are of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

Daar waar who YOU are aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is who YOU are in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet) deponeren en (niet) onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten, etc.

9.2. Opdrachtgever vrijwaart who YOU are tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan who YOU are.

9.3. Elke aanspraak jegens who YOU are vervalt, indien deze niet binnen één maand, nadat opdrachtgever / derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de aanspraak, schriftelijk aangetekend en gemotiveerd is ingediend bij who YOU are.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten door who YOU are aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij who YOU are of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door who YOU are aan haar zijn verleend.

10.2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis brengen van who YOU are, die deze bezwaren moet aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. who YOU are kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

10.3. Bij ingrijpende wijziging van een geleverde communicatie-uiting, die niet de goedkeuring heeft van who YOU are, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar product verbieden. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het (openstaande) factuurbedrag.

10.4. Bij openbaarmaking van een communicatie uiting dient opdrachtgever op verzoek van who YOU are zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan who YOU are te doen toekomen.

10.5. Bij inbreuk op het auteursrecht is opdrachtgever schade-vergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van who YOU are wordt beschouwd:

• publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; of

• hergebruik van zijn werk zonder toestemming; of

• aantasting van zijn werk; of

• publicatie zonder naamsvermelding

Genoemde bepalingen hebben ook betrekking op communicatie-uitingen die who YOU are van derden betrekt.

11. Licentie

11.1. Toestemming voor gebruik van een communicatie-uiting door opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door who YOU are is omschreven in de offerte.

11.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm.

11.3. Indien door opdrachtgever elektronische of andere vormen van (beeld)manipulatie worden toegepast, kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van who YOU are.

11.4. Opdrachtgever is niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

12. Internet

12.1. Opdrachtgever zal van de communicatie-uitingen geen andere kopieën maken, digitaal of anderszins, dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik.

12.2. Opdrachtgever zal who YOU are vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop de communicatie-uitingen zijn afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan who YOU are verstrekken.

12.3. who YOU are zal zich inspannen om er voor te zorgen, maar kan niet volledig garanderen dat een door who YOU are ontworpen, vervaardigde, in gebruik gegeven en/of onderhouden website zal werken met de meest voorkomende en gebruikte webbrowsers.

12.4. Een eenmaal gemaakte website die op basis van aangereikte informatie is vervaardigd, kan kosteloos slechts op detailpunten worden bijgesteld, wanneer deze binnen een periode van twee weken na oplevering van de website aan who YOU are worden gemeld. Worden echter veranderingen van meer essentiële aard gewenst of op een later tijdstip dan twee weken, dan is who YOU are gerechtigd de benodigde extra manuren tegen normaal tarief in rekening te brengen.

12.5. who YOU are is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van de opdrachtgever.

13. Faillissement/surséance

13.1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen, is who YOU are gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van who YOU are dan ook en zonder dat who YOU are tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2. Zowel who YOU are als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de andere partij. In geval van faillissement van opdrachtgever heeft who YOU are het recht de verstrekte licentie te beëindigen.